Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

cy

Polisi Preifatrwydd

Mae Parc Carafanau Bryn Uchel yn cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth yn ddifrifol iawn. Mae'r polisi hwn yn egluro sut ac at ba ddibenion y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir amdanoch chi trwy gyfrwng y Wefan. Darllenwch y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus. Drwy ddefnyddio'r wefan rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y polisi hwn o ran y wybodaeth a gesglir amdanoch chi trwy'r Wefan hon.

Defnyddio Gwybodaeth

Bydd Parc Carafanau Bryn Uchel ond yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir amdanoch chi yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol arall.
Efallai y Parc Carafanau Bryn Uchel phrosesu gwybodaeth a gasglwyd trwy gyfrwng y Wefan hon at ddibenion:a

  • ateb eich ymholiadau;
  • delio gyda'ch archeb
  • darparu gwybodaeth i chi am y Parc ac yr gwasanaethau syth ar gael.

Datgelu

Ni fydd y Cwmni yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi neu eich busnes i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd oni bai fod eu hangen yn ôl y gyfraith i wneud hynny (er enghraifft, os gofynnir iddo wneud hynny gan, gorchymyn llys y llywodraeth neu asiantaethau eraill sy'n gorfodi'r gyfraith neu at ddibenion o ymchwiliad a / neu atal twyll neu droseddau eraill neu lle mae'n angenrheidiol at y diben o, neu mewn cysylltiad â, achosion cyfreithiol neu er mwyn gweithredu neu amddiffyn hawliau cyfreithiol).

Nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel, ac mae'n bosibl y bydd eich gwybodaeth bersonol neu wybodaeth arall ar gael neu rhyng-gipio yn anghyfreithlon gan drydydd parti. Unrhyw drosglwyddo gwybodaeth felly ar eich risg eich hun. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth y gellir ei gyrraedd neu ryng-gipio yn anghyfreithlon, heb ganiatâd neu mewn modd sy'n tu hwnt i'n rheolaeth.

Cysylltiadau

Gall hyn Gwefan yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill sydd y tu allan i reolaeth Parc Carafanau Bryn Uchel, ac yn dod o dan y Polisi Preifatrwydd. Os ydych yn cael mynediad safleoedd eraill sy'n defnyddio'r cysylltiadau a ddarperir, gall gweithredwyr y safleoedd hyn yn casglu gwybodaeth oddi wrthych a fydd yn cael ei ddefnyddio ganddynt yn unol â'u polisi preifatrwydd eu hunain.

Cysylltwch â ni

Os ar unrhyw adeg yr hoffech gysylltu â ni i roi eich barn am ein harferion preifatrwydd, neu gydag unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â'ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt NEU ar y dudalen Cysylltwch â ni.


 Mae'r dudalen hon yn aros i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Cysylltwch â ni os gallwch chi helpu.

Privacy Policy